Algemene verkoopsvoorwaarden
Algemene voorwaarden DMP-Higia B.V. voor DMPools, Citypool, Poolbutler.

Leverancier en opdrachtnemer: de besloten vennootschap DMP-Higia B.V. (verder DMPools genoemd), gevestigd te Sleutelbloemdreef 24 te 8300 Knokke met BTW nr. BE04565.368.172;

Afnemer en/of opdrachtgever: degene die in de hoedanigheid van consument of uit hoofde van beroep of bedrijf met DMPools een overeenkomst tot (koop)/aanneming van werk heeft gesloten, alsmede degene aan wie DMPools een offerte heeft uitgebracht;

Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij DMPools zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst producten te leveren en diensten te verlenen tegen betaling van een overeengekomen loon, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon.

Consument: opdrachtgever in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Ondernemer: een niet consument;

Dagen: alle kalenderdagen;

Meer/minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs;

Overmacht: iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd in kennis te zijn geweest, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van een der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig leveren van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoringen, alsmede schade welke is ontstaan door gebrek aan informatie vanuit afnemer dan wel klickmelding.


Artikel 1. Algemeen


1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen DMPools en afnemer voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DMPools, voor de uitvoering waarvan door DMPools van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

4. Indien DMPools met afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Offerte/ overeenkomst

1. Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

2. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3. Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

4. Bestellingen kunnen telefonisch, per fax, per e-mail en per gewone post geschieden;

5. De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn, in Euro's, inclusief BTW en heffingen van overheidswege, verzekering, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en orderkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

6. DMPools mag na 2 maanden prijsstijgingen doorrekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden;

7. DMPools kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 3. Feitelijk opdrachtnemer

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit DMPools en aldus niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of afnemer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft DMPools het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Modellen/ afbeeldingen

1. De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten/website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

2. Is aan afnemer een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

Artikel 5. Verplichtingen van de afnemer

1. Afnemer is gehouden DMPools tijdig alle informatie te verstrekken, welke DMPools naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door afnemer verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waarbij DMPools mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de afnemer verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst;

2. Afnemer staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DMPools verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is;

3. Afnemer zorgt ervoor dat DMPools tijdig kan beschikken:

– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, afvoer en water;

4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DMPools zijn verstrekt heeft DMPools het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van DMPools – bij de afnemer in rekening te brengen;

5. De kosten van het benodigde gas, afvoer, water en elektra zijn voor rekening van de afnemer;

6. De afnemer dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met DMPools overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. DMPools zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek;

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DMPools het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan DMPools de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

4. DMPools is verplicht de afnemer te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de afnemer voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de afnemer gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de afnemer ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de DMPools deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 7. Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van DMPools, tenzij partijen anders overeenkomen;

2. DMPools is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen van 30%. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan afnemer plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De voorwaarden voor een volwaardige uitvoering zijn hieromtrent; 30% bij acceptatie order, 60% minstens 1 dag voor de plaatsing, 10 % bij oplevering.

3. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DMPools deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4. Indien afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DMPools gerechtigd de materialen op te slaan voor rekening en risico van afnemer;

5. Indien geleverd wordt onder rembours, brengt DMPools steeds rembourskosten in rekening bij afnemer;

6. Indien DMPools een termijn voor levering/plaatsing heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd/plaatsig is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient afnemer DMPools schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

7. DMPools is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. DMPools is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 8. Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze zaken aan afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde worden gebracht;

2. Indien DMPools voor vervoer/verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van afnemerondernemer, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 9a. Herroepingrecht consumentkoper

1. Bij de aankoop op afstand heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan DMPools bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consument-koper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan DMPools worden geretourneerd, conform de door de DMPools verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.

Artikel 9b. Herroepingsrecht consument overeenkomst

1. Bij akkoord geven van een overeenkomst tot leveren en plaatsen van een zwembad en/of zwembadonderdelen heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van akkoord geven door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan DMPools bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. In geval van wijziging of annulering in een door DMPools aangenomen opdracht, welke op verzoek van consumentkoper is doorgevoerd is DMPools gerechtigd de door die wijziging of annulering veroorzaakte (meer)kosten aan de consumentkoper in rekening te brengen.

Artikel 10. Kosten in geval van herroeping


1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal DMPools dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11. Uitsluiting herroepingrecht

1. DMPools sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2 De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien DMPools dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:

a. die door DMPools tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentkoper;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 12. Onderzoeks- en klachtplicht

1. Klachten welke zien op verrichte werkzaamheden uit hoofde van opdracht dienen schriftelijk en binnen 10 dagen na uitvoering te worden ingediend;

2. In geval van koop/verkoop van een product is afnemer gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen in geval van levering van een product op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

3. Eventuele niet direct zichtbare tekortkomingen behoren binnen 8 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan DMPools te worden gemeld; voor de consumentkoper wordt deze termijn in voorkomende gevallen verlengd tot maximaal een periode van twee maanden na ontdekking;

4. In geval van een terecht uitgebrachte klacht zullen partijen nader overleg voeren over een minnelijke oplossing van de betreffende kwestie;

5. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte materialen. Wenst afnemer gebrekkige materialen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van DMPools. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;

6. Reclames over de factuur dienen binnen 7 werkdagen na factuurdatum bij DMPools worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 13. Termijnen

1. De door DMPools in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de afnemer opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen;

2. Indien enige door DMPools opgegeven termijn wordt overschreden, is DMPools ter zake eerst in verzuim nadat de afnemer DMPools schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 14. Prijzen en tarieven

1. De prijzen op de website van DMPools zijn slechts richtprijzen en geven niet altijd de actuele prijzen weer. Indien de prijzen in een offerte afwijken van de prijzen op de website dan geldt hetgeen in de offerte is opgenomen;

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen;

3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen zal de vaste prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt als dan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van DMPools, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

4. Bij regie kan een richtprijs worden afgegeven. Dit is een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs bestaande uit uren en/of materialen en/of overige kosten;

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken zullen de door de afnemer verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht;

6. DMPools heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer in rekening te brengen. Indien afnemer een consument is, is heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door de DMPools wordt gewenst binnen 3 maanden na datum sluiten overeenkomst;

7. DMPools heeft reeds voorzien in de basisofferte het uitvoeren van een proefboring tot 1,9 m diepte om de grondwaterstanden te controleren. In geval van hoge grondwaterstand dient een bronbemaling te gebeuren. Deze valt buiten de offerte en dient door de afnemer te worden aangegeven op voorhand. Afnemer dient deze omgevingsvergunning te kunnen voorleggen alvorens we met de bronbemaling kunnen starten. DMPools rekent een forfaitair bedrag aan van 1.250 euro hiervoor + verplaatsingskosten en excl. BTW.

8. DMPools kan meerprijzen (excl. BTW) aanrekenen voor volgende indien zij dit nodig acht of indien afnemer hiertoe verzocht,
• bronbemaling : € 1.850 + verplaatsingskost + administratiekost
• isolatiechape : meerpijs van € 2.150
• afvoer aarde en puin : richtprijs € 28/ton excl. stortrecht (let wel dit ie regio gebonden en dus slechts een richtprijs)
• permanente drainage : € 895

Artikel 15. Honorarium in geval van opdracht

1. De door DMPools uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en ge-maakte kosten aan afnemer in rekening gebracht;

2. DMPools heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door DMPools aan te wijzen derde. Naast het honorarium worden de door DMPools gemaakte onkosten en de declaraties van door DMPools ingeschakelde derden aan afnemer in rekening gebracht;

3. DMPools heeft het recht om een voorschot te vragen aan afnemer;

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is DMPools gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen;

Artikel 16. Overmacht

1. In geval van blijvende overmacht is DMPools gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. DMPools is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

2. Indien DMPools bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is DMPools bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 17. Meerwerk

Onder meerwerk wordt verstaan alle activiteiten andere dan degene die beschreven staan in de offerte. bijv. grondverzet, nivelleren of opkuisen grond, (her)aanleg gras, terrassen rond of naast het zwembad, bronbemaling, waterdichting bad, bouw poolhouse, afwerking aan buitenzijde of rond het zwembad, fontein, tuinverlichting ...
Deze opsomming is louter indicatief en niet gelimiteerd

1. Indien DMPools op verzoek of met voorafgaande instemming van afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van DMPools;

2. DMPools zal in geen enkel geval de betreffende meerwerkzaamheden uitvoeren zonder dat hiervoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot stand komt.


Artikel 18. (Wan)betaling en zekerheid

1. Betaling door de opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders bepaald op de door DMPools factuur aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Elke bevoegdheid tot opschorting of verrekening van de opdrachtgever-ondernemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten;

4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever-consument en de wettelijke handelsrente verschuldigd in de hoedanigheid van opdrachtgever-ondernemer, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5. Indien de opdrachtgever-ondernemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II verschuldigd onverminderd de aan DMPools overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

6. Indien opdrachtgever-consument in gebreke blijft met enige betaling dan zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd conform hetgeen is voorgeschreven in de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten.

- maximum 12% aan verwijlinteresten
- schadebeding als volgt;

Verschuldigd saldo Max. forfaitaire vergoeding
≤ 150,00 € : 20,00 €
150,01 € – 500,00 € : 30,00 € + 10% verschuldigde bedrag tussen 150,01 € – 500,00 €
> 500,00 € : 65,00 € + 5% verschuldigde bedrag > 500,00 € max. 2.000,00 €

7. Wanneer het een consument betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door DMPools geleverde materialen blijven eigendom van DMPools totdat afnemer alle verplichtingen uit alle met DMPools gesloten overeenkomsten is nagekomen;

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende materialen te verpanden, te verhuren, door te verkopen aan afnemers buiten de Benelux of op enige andere wijze te bezwaren;

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht DMPools zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

4. Door DMPools geleverde materialen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

5. Voor het geval dat DMPools zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DMPools of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DMPools zich bevinden en die materialen mede terug te nemen.

Artikel 20. Conformiteit en Garantie

1. De door DMPools te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd;

2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten België dient de afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DMPools kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken;

3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent;

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DMPools, de afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze;

5. Bij garantiewerkzaamheden is DMPools gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen aan de afnemer;

6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,

inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden, tenzij anders is overeengekomen;

8. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover DMPools;

9. Zolang afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 21. Aansprakelijkheid

1. Indien DMPools aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van DMPools te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

2. DMPools is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

3. Afnemer vrijwaart DMPools voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan afnemer toerekenbaar is;

4. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is DMPools nimmer aansprakelijk;

5. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen, dan wel verstrekte (overzichts)folders van derden is DMPools nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij DMPools bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij DMPools steeds de bedoeling van afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt;

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DMPools.

7. In geval van overmacht is DMPools nimmer enige vergoeding verschuldigd.

Artikel 22. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. DMPools behoudt zich elk recht voor op toekomende intellectuele en industriële eigendomsrechten;

2. Alle door DMPools verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, fotomateriaal, brochures, catalogi, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van DMPools, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van DMPools worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Indien afnemer in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan DMPools ten belope van een bedrag ad € 1.000,– per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van DMPools – waaronder die op schadevergoeding – onverlet.

Artikel 23. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. De overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement waarin DMPools gevestigd is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.


© 2020 DMP-Higia BV -
Algemene voorwaarden
DMPools
Kantoren
Sleutelbloemdreef 24
8300 Knokke

Magazijn
Vliegplein 9
9990 Maldegem

philippe@dmpools.be

+32 474 444 800